You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z początkiem obowiązywania w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE
(tzw.RODO),przekazujemy Państwu następujące informacje.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest ,,DUJKA” Dariusz Dujka z siedzibą w
Wola Gutowska 32 A (,,Administrator”)
II.Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane ponieważ jest to potrzebne do:
*Realizacji umowy kupna-sprzedaży przy dokonywania zakupów zarówno w sklepie
stacjonarnym jak i tych dokonywanych w prowadzonym przez nas sklepie
internetowym (podstawa prawna-art.6 ust.1 lit.b RODO)
*Realizacja ciążących na nas obowiazków podatkowychi rachunkowych do
wystawiania faktur VAT
*Kontaktowania się z Państwem w celach związanych z realizacją Państwa
zamówień,a więc w celu realizacji umowy sprzedaży towarów (podstawa prawna
-art.6 ust.1 lit.b RODO)
*Obsługi procesu reklamacyjnego,co również jest naszym obowiązkiem w związku
ze sprzedażą Państwu towaru.
*Windykacji należności :prowadzenia postępowań sądowych,arbitrażowychi
mediacyjnych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO)
*Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (podstawa prawna-art.86 .§ 1
oraz art.70 § 1 Ordynacji podatkowej)
*Ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa prawna-art.6 ust. 1 lit. f.RODO)
Jeśli wyrażą Państwo zgodę,przetwarzamy dane osobowe w celu:
*Obsługi Państwa zapytań i próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy,w
sytuacji ,gdy nie są one związane wprost z realizacją złożonych już przez Państwa
zamówień.
*Wykonanie wyceny oferowanych przez nas towarów w sposób zindywidualizowany
i jak najlepiej dostosowanych do Państwa potrzeb.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo
do jej wycofania w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki została ona
wyrażona.Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie
wycofana .Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z prawem
przetwarzania,któłrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III.Kategorie danych które przetwarzamy
Wymagamy podania przez Państwa nastepujących danych osobowych,aby móc w
pełni świadczyć oferowane przez nas usługi:
*nazwa firmy,imie i nazwisko,adres siedziby firmy
*nip
*adres e-mail lub telefon kontaktowy
*imię i nazwisko,adres zamieszkania ( w przypadku klientów indywidualnych)
*adres do wysyłki ( w razie wyboru opcji dostawy towaru za pośrednictwem kuriera)
Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych,nie
będziemy mogli świadczyć Państwu usług w pełnym oferowanym przez nas
zakresie.Dodatkowo jako administrator danych osobowych swoich pracowników
przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku
pracy,wynikające z odrębnych przepisów prawa-Kodeks Pracy,formularze ZUS itp.
IV.Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą w razie konieczności przekazywane firmom
kurierskim,z którymi mamy podpisaną umowę na świadczenie usług dostawy
towaru,firmom zajmującym się serwisem i naprawą zakupionego u nas towaru w
ramach obsługi reklamacji,podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi
płatnicze,firmom windykacyjnym zajmującym się na nasze zlecenie odzyskiwaniem
należności,do biura rachunkowego świadczącego na naszą rzecz usługi rachunkowe i
podatkowe na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
V.Przekazywanie danych do państ trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski /UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI.Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowujemy w celu:
*dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy-przez okres trzech lat
*wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych-przez okres maksymalnie pięć lat
*wykonywania ciążącego na nas obowiązku przechowywania dokumentacji

pracowniczej po zakończeniu stosunku pracy,w stosunku do naszych pracowników-
50 lat

VII.Państwa prawa.
*Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj.prawa
do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,sprostowania oraz usunięcia
danych,ograniczenia ich przetwarzania,prawa do ich przenoszenia,niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu,a także prawa do
wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
*Z prawa sprzeciwu możecie Państwo skorzystać od 25.05.2018 r.
*Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez
Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2,00-193 Warszawa

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa,możemy wymagać od Państwa podania innych
danych niezbędnych,np.ze względów rachunkowych lub podatkowych.Poza tymi
przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
IX.Informacja o zródle danych.
W większości sami przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe.W razie
konieczności Państwa dane możemy pozyskać również ze zródeł publicznych takich
jak:Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,Krajowy Rejestr
Sądowy,Baza Internetowa REGON.
X.Informacja o zautomatyzowanym poejmowaniu decyzji w tym
oprofilowaniu.
Przekazane nam przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu.
XI.Polityka cookies
Witryna korzysta z ciasteczek-plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym
poziomie.Więcej informacji możesz znależć w naszej Polityce cookies.