You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin sklepu internetowego

I.Informacje o sklepie
1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.dujka.pl,prowadzony jest przez
Dariusz Dujka prowadzącego działalnośc gospodarczą pod firmą ,,DUJKA”Dariusz
Dujka zarejestrowaną w Wola Gutowska 32 A ,NIP 9481536522,REGON
671943213,e-mail: dujka.pl@gmail.com,Tel.692-424-804,600-289-628,zwany
dalej ,,Sklepem Internetowym”
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną rękawic
roboczych,odzieży ochronnej,obuwia roboczego , karmy dla zwierząt,i artykułów
BHP
3. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w
godz.7:00-15:00
4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkowa na terenie całej Polski.
II.Postanowienia ogólne
1. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Dariusz Dujka prowadzący
działalnosć gospodarczą pod firmą ,,DUJKA”Dariusz Dujka zarejestrowaną w Wola
Gutowska 32 A,NIP: 9481536522,REGON:6719432132
2. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać podmioty prowadzące
działalnosc gospodarczą(zwane dalej (,,Przedsiębiorcami”)oraz osoby
fizyczne(zwane dalej ,,Konsumentami”),łącznie zwane ,,Klientami”.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączyć ani ograniczyć
jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzglednie
obowiązujących przepisów prawa.W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,pierszeństwo mają te przepisy.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu Internetowego są wolne
od wad fizycznych i prawnych.
III.Cena
1.Ceny produktów na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich
(PLN)
2. Przy poszczególnych produktach podawane są ceny:
*Netto-nie zawierają podatku VAT
*Brutto-zawierają podatek VAT
Ceny nie zawierają kosztu przesyłki,który uzalezniony jest od preferencji Klienta.
3. Ceną ostateczną jest cena produktu brutto podana na stronie Sklepu Internetowego
w chwili składania zamówienia przez Klienta powiększona o koszt dostawy,który
uzależniony jest od wybory przez Klienta rodzaju przesyłki.
4 .Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów
znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania i
odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.Zamówienia złożone przed
dokonaniem tychże zmian będą realizowane na warunkach dotychczasowych.
IV.Zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:
a. kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka ''zamieszczonej przy produkcie oraz

wypełnienie
formularza rejestracyjnego tworząc konto pozwalające na szybsze zakupy,śledzenie
stanu zamówienia i historii zakupów
lub
-formularza z danymi bez tworzenia konta
b. kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o
adresie:dujka.pl@gmail.com
c. kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz.7:00-15:00
W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza lub niezrozumiałej treści
wiadomości e-mail,zamówienie może zostać anulowane.
V.Płatność
1. W Sklepie Internetowym klient ma prawo wyboru jednej z następujących form
płatności:
a. Przelew bankowy-przedpłata bezpośrednio na konto bankowe sklepu
b. Płatność przy odbiorze (za pobraniem)-zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze
przesyłki
c. Płatność przy odbiorze osobistym-zapłata gotówką przy odbiorze zamówionego
towaru w naszym pukcie handlowym.
d. PayByLink,BLIK
e. Nr.konta bankowego Sprzedawcy 92 1050 1793 1000 0097 1220 6573
f. W przypadku zamówień na produkty specjalistyczne i o dużej wartości Sprzedawca
może zażądać przedpłaty pełnej wartości zamówienia lub w przypadku stałych
Klientów jego części.
g. w przypadku formy płatności -przelew lub przedpłata-płatność wznawana jest za
dokonaną w momencie zaksięgowania należności na rachunku bankowym
Sprzedającego.
h. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę ostateczną stanowiącą sumę ceny
zakupiomego towaru oraz ewentualnego kosztu jego dostawy do Klienta.
i. W przypadku wyboru formy płatności-przelew Klient zobowiązany jest do
dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
VI.Koszt i rodzaj przesyłki
1. Kurierem FedEx-przedpłata przelewem-paczka do 30 kg-18,50 zł. brutto-powyżej
30 kg.cena wzrasta w zależności od wagi.
2. Kurierem FedEx-przesyłka pobraniowa-paczka do 30 kg.-20,30 zł. brutto-powyżej
30 kg. Cena wzrasta w zalezności od wagi przesyłki.
3. Odiór osobisty w siedzibie przedsiębiorcy-0 zł.
**Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła e-mail na adres Klienta
w którym określa koszty przesyłki zamówionych towarów.W przypadku kiedy Klient
stwierdzi pisemnie na adres Sprzedawcy,że nie zgadza się na koszty przesyłki
określone przez Sprzedawcę,zamówienie zostaje anulowane.Po zaakceptowaniu
kosztów przesyłki przez KlientaSprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
VIICzas realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia dla produktów,które znajdują się na stanie w magazynie

wynosi zwykle 4 – 6 dni roboczych (rozumianych od poniedziałku do
piątku),jednakże po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca określa w
każdym przypadku w wiadomosci e-mail na adres Klienta dostępność i terminy
dostawy zamówionych produktów.W przypadku kiedy Klient stwierdzi pisemnie,że
termniny realizacji zamówienia proponowane przez Sprzedawcę są zbyt
długie,zamówienie zostaje anulowane.Po zaakceptowaniu terminu dostawy
Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
VIII.Procedura reklamacyjna zakupionego towaru dotycząca Konsumntów
1. Niniejszym rozdział ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej-Konsumentów
2. Przy składaniu reklamacji Konsument może skorzystać albo z gwarancji
producenta (o ile taka była udzielonai nie minął okres gwarancyjny),albo z tytułu
niezgodności zakupionego towaru z umowa sprzedaży.
3. W przypadku korzystania przez Konsumenta z gwarancji producenta wszelkiego
rodzaju roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie
gwarancyjnej.
4. Knsument korzystający z reklamacji z tytułu niezgodności zakupionego towaru z
umową sprzedaży zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu/odebraniu
zakupionego towaru poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową
przedstawiając w tym celu szczegółowy opis niezgodności.Opis niezgodności może
zostać przesłany zarówno w formie elektronicznej na adres e-mail Sklepu
Internetowego dujka.pl@gmail.com,jak również w formie pisemnej na adres siedziby
firmy:,,DUJKA”Dariusz Dujka Wola Gutowska 32 A 26-660 Jedlińsk.
5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w
terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu zakupionego towaruwraz z
szczegółowym opisem niezgodności.W sytacji gdy weryfikacja niezgodności
zakupionego towaru z umową wymaga opinii producenta towaru,termin do
ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej przez Konsumenta reklamacji wydłuża
się o czas niezbędny do uzyskania stosownej opinii.
6. Sprzedawca udzieli Konsumentowi odpowiedzi dotyczącej uznania bądz
nieuznania reklamacji na podany przez Konsumenta adres e-mail lub też w inny
wybrany przez Konsumenta sposób podany do informacji Sprzedawcy.
7 .Sprzedawca pokrywa koszt przesyłki wynikającej z błędnej realizacji zamówienia.
8. Prawo reklamacji, o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje
Przedsiębiorcy.
UWAGA:Konsument zobowiązany jest sprawdzić zawartość i zgodność towaru z
umową w obecności doręczającej ją osoby.
IX.Prawo odstąpienia od umowy przewidziane dla Konsumenta.
1 .Niniejszy rozdział ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej-Konsumentów.
2. Konsument,który zawarł umowę na odległość,może od niej odstąpić bez podania
przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.Do
zachowania tego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres
firmy:,,DUJKA”Dariusz Dujka Wola Gutowska 32 A 26-660 Jedlińsk.

3. Bieg terminu od odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy,w wykonaniu której sprzedawca Sprzedawca wydaje towar,bedac
zobowiazany do przeniesienia jej własności-od objęcia towaru w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazana przez niego osobe trzecią inna niż przewożnik,a w
przypadku umowy która:

-obejumuje wiele produktów,które są dostarvzane osobno,partiami lub w częściach-
od objecia w posiadanie ostatniego produktu partii lub cześci-polega na regularnym

dostarczaniu produktów przez czas oznaczony-od objęcia w posiadanie pierwszego
produktu
b. dla pozostałych umów-od dnia zawarcia umowy
4. W razie odstąpienia od umowy,umowa jest uważana za niezawartą.Zwrot
zakupionego towaru powinien nastąoić niezwłocznie ,nie pózniej niż w terminie 14
dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy,chyba że Sprzedawca
zaproponował że sam odbierze sprzedany towar.Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem.
5. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będącej wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowiw odniesieniu od umów:
a. o świadczenie usług,jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą
Konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,że po
spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstapienia od umowy.
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,nad
którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mąga wystąpić przed upływem
terminu od odstąpienia umowy.
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana
wedłóg specyfikacji Konsumenta
d .w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki terminprzydatności do uzycia.
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochrone zdrowia lub ze względów higienicznych,jezeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.
f. w innych przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014.827)
8. Prawo odstąpienia o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje
Przedsiębiorcy.
X.Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
1. Niniejszym rozdział dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców rozumianych jako osoby
fizyczne,osoby prawnei jednostki organizacyjne nie będące osobabi prawnymi
prowadzące we własnym imieniu działalnosć gospodarczą lub zawodową.
2. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne

sposoby płatności,w tym tagże wymagac dokonania przedpłaty w całości albo części
i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności w formularzu
zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoznikowi przechodzą na
Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.Sprzedawca w takim przypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę,ubytek lub uszkodzenie sprzedanego towaru
powstałe od przyjecia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za
opóżnienia w przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewożnika
Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju.Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi że w czasie przewozu
nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru,obowiązany jest dokonac wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewożnika.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy
ograniczona jest do szkody rzeczywistej z całkowitym wyłączeniem szkód
pośrednich w tym wszelkich utraconych przez Przedsiębiorcę zysków do kwoty
uniszczonej przez Przedsiębiorcę ceny towaru oraz kosztów dostawy wynikających z
umowy sprzedaży.
6. Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży tylko w przypadku
zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu zobowiazania wynikajacego z umowy sprzedaży
oraz gdy Sprzedawca oświadczy,że zamówienia nie spełni.W innych przypadkach
prawo odstąpienia nie zostaje przewidziane.
7. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialnosć Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego przez Przedsiebiorcę
towaru.
XI.Ochrona danych osobowych
1. Klient zakładając konto na stronie Sklepu Internetowego wyraża jednocześnie
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji
zamówienia
2. Jeżeli Klient wyrazi zgodę,podane przez Niego dane są przetwarzane również w
celu informowania go o nowych produktach,usługach oraz promocjach oferowanych
przez Sklep Internetowy.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotem dla celów marketingowych.
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane,żądania ich korekty lub zmiany,a także
może żądać ich usunięcia.
W związku z obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w wiąku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/45/WE(tzw.RODO)szczegółowe informacje na
temat polityki prywatności znajdują się w klauzuli informacyjnej.

XII.Polityka cookies
Witryna korzysta z ciasteczek-plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym
poziomie
XIII.Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklep Internetowy są formułowane w języku
polskim oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w
sytuacji zmiany przepisów prawa,zmiany sposobu płatności i dostawy oraz z innych
ważnych przyczyn.
3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta od momentu kiedy został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach.Nowy rwgulamin nie ma zastosowania do zamówień
złożonych przez Klientów przed dniem dokonania stosownych zmian oraz ich
opublikowania na stronie Sklepu Internetowego
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mająodpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą których nie uda
się rozwiązać na drodze polubownej rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla
siedziby Sprzedawcy